Home

Narkotikabrott normalgraden

NJA 2008 s. 653:Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden.Även fråga om påföljd för brottet. NJA 2018 s. 649:Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan Fängelsestraffet för narkotikabrott av normalgraden är mellan fjorton dagar och tre år. Flera aspekter som kan påverka straffet när det handlar om narkotikabrott är exempelvis andra åtalspunkter. Narkotikabrott kan ofta höra ihop med drograttfylleri, i dessa fall kan det bli aktuellt med skyddstillsyn eller samhällstjänst SVAR. Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vilka handlingar som klassas som narkotikabrott och vilka straff som kan bli aktuella finns i Narkotikastrafflagen, den hittar du här.. Bedömningen för huruvida en gärning ska klassas som narkotikabrott av normalgraden enligt Narkotikastrafflagens 1§ eller som ringa narkotikabrott enligt 2§ avgörs från. När man ska bestämma vilken rubricering ett narkotikabrott ska ha, så finns ringa, normalgrad, grovt och synnerligen grovt narkotikabrott. sort och mängd narkotika är i princip avgörande när man ska bedöma om det handlar om ringa brott eller brott av normalgraden

Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tio år. Om narkotikabrottet anses som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. Normalgraden för narkotikabrott innebär fängelsestraff mellan sex månader och tre år Ringa narkotikabrott. Ger böter eller fängelse i upp till och med sex månader. Det vanligaste brottet i denna kategori är eget bruk, som alltid ger lägsta bötesstraff (30 dagsböter). Detta gäller oavsett vilken drog som har brukats. Narkotikabrott av normalgraden. Ger fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år

Narkotikastrafflag (1968:64) (NSL) Lagen

• Narkotikabrott av normalgraden, ger fängelse i minst 14 dagar och som mest tre år. Om brottet enbart benämns just narkotikabrott så är det normalgraden som det syftas på. Exempel på denna mellannivå är överlåtelse av mindre mängder narkotika eller innehav av minst 5 gram amfetamin eller 50 gram hasch eller marijuana (cannabis) Fråga: Var går gränsen mellan narkotikabrott och grovt narkotikabrott?. Svar: Det finns idag ingen tydlig gräns mellan normalgraden av narkotikabrott och grovt narkotikabrott.Idag måste domstolarna ta hänsyn till samtliga omständigheter i fallet I en dom den 14 mars 2013 i mål nr B3730-11 har Högsta domstolen framhållit att bedömningen av ett narkotikabrott ska ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga de omständigheter som är av betydelse, men att sort och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden (se också NJA 2012 s.849) Narkotikabrott av normalgraden. Sammanfattningsvis kommer en odling och ett innehav av två cannabisplantor med stor sannolikhet att bedömas som ett narkotikabrott av normalgraden. Domstolen beräknar narkotikans mängd utifrån hela plantan (dock ej rötterna och annat som befinner sig under jord)

För narkotikabrott av normalgraden är straffskalen fängelse i högst tre år enligt 1 § 2 st Narkotikastrafflagen. I ditt fall Att avgöra utgången på ditt fal är inte möjligt, då domstolen ska beakta andra saker i bedömningen För grovt-narkotikabrott är straffet minst två år och max sju års fängelse. Grovt anses det att vara om det har handlat om stora mängder, inte varit någon tvekan om att det har funnits ett kommersiellt syfte, dvs. att tjäna pengar eller om det varit en del i en större verksamhet

Ökningen för narkotikabrott av normalgraden utgjordes dock endast av lagföringsbeslut mot män, som ökade med 916 beslut, eller 39 procent, eftersom beslut mot kvinnor istället minskade med 37 beslut, eller 12 procent. Jämfört med 2009 har lagföringsbeslut gällande grovt narkotikabrott minskat med 47 beslut, eller 12 procent Narkotikabrott i Sverige är brott mot narkotikastrafflagen, det vill säga allt olovligt havande med narkotika Drygt 3 300 personer lagfördes för narkotikabrott av normalgraden. Den vanligaste påföljden för detta brott var fängelse följt av åtalsunderlåtelse Narkotikabrott av normalgraden har en straffskala på 14 dagars fängelse till tre års fängelse, enligt 1 § narkotikastrafflagen. Domstolen kan även välja att omvandla straffet till exempelvis böter, det vill säga, det är inte hugget i sten att han kommer att få fängelse

Om man t.ex. innehar en större mängd narkotikaklassat preparat eller att preparatet bedöms vara av allvarlig art (t.ex. heroin) så kan man istället bli dömd för narkotikabrott av normalgraden. Om det visar sig att man innehar narkotika i syfte att sälja det vidare döms man normalt sett till narkotikabrott av normalgraden Ringa brott är beteckningen på ett brott som i jämförelse med ett brott av normalgraden framstår som mindre allvarligt och därför bör bedömas efter en annan straffskala och få lindrigare påföljd eller ibland ingen påföljd alls på grund av att gärningen inte är straffbelagd

Fängelse för explosion i lägenhet – gärningsmän tog fel

Brott av ringa eller normalgraden - Narkotikabrott

- Narkotikabrott av normalgraden - Grovt narkotikabrott - Synnerligen grovt narkotikabrott. I ditt fall handlar det om en mindre mängd tabletter och 141 g cannabis/hasch. Det framgår inte av lagen var gränsen för de olika straffskalorna går, utan det följer av rättspraxis RH 2009:62: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin (drygt 1,7 kg) och hasch (drygt 2,2 kg). RH 2001:61: Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden Straffet för narkotikabrott av normalgraden kan bli fängelse i maximalt tre år; men som inom alla typer av brott så gör man en bedömning och gällande narkotikabrott så använder man sig av tre stycken skalor För narkotikabrott av normalgrad eller grovt narkotikabrott har du dock rätt till en offentlig försvarare, eftersom de har fängelse i straffskalan. De senaste åren har domstolarna börjat tillämpa en mer nyanserad bedömning i mål om narkotikabrott jämför med tidigare

Gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av

 1. NJA 2008 s. 653. Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet
 2. För narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott har du i regel rätt till en offentlig försvarare, eftersom dessa brott har fängelse i straffskalan. Försvarsadvokat Jimmy Schiöld har varit offentlig försvarare i ett mycket stort antal narkotikamål,.
 3. Straffskalan för Ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader. Oftast leder ett ringa narkotikabrott till böter, om brottet är begånget genom eget brukande. Straffskalan för normalgraden av narkotikabrott är fängelse i lägst 6 månader och högst 3 år

Ringa eller brott av normalgraden att - Narkotikabrott

Om man döms för ringa narkotikabrott kan man dömas till allt från böter upp till fängelse i sex (6) månader. Om man döms för narkotikabrott av normalgraden kan straffet bli fängelse i upp till tre (3) år. Vad för straff det blir beror på om man bland annat har blivit dömd tidigare för liknande brott,. Narkotikabrott av normalgraden bedöms i praxis sedan länge som ett brott av sådan art att det finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Det finns dock möjlighet att vid mindre allvarlig narkotikabrottslighet av normalgraden döma till icke frihetsberövande påföljder

Narkotikabrott Polismyndighete

Under torsdagen greps tre män i Vilhelmina misstänkta för bland annat narkotikabrott. - De är kända av oss sedan tidigare, säger Oscar Lundberg, kammaråklagare Tingsrätten har idag dömt fyra män för synnerligen grovt narkotikabrott, två män och två kvinnor för grovt narkotikabrott och en man för medhjälp till grovt narkotikabrott. I samma dom har tingsrätten dömt en man för narkotikabrott av normalgraden och en kvinna för ringa narkotikabrott. Dessutom har tingsrätten frikänt en kvinna från grovt penningtvättsbrott och medhjälp.

Narkotikabrott - polisens arbete Polisens uppgift är att bidra till att tillgången till narkotika i samhället minskar. Eftersom narkotikabrott handlar om allt från personligt bruk och innehav till narkotikaproduktion och handel sker polisens arbete på flera olika nivåer Häktningarna har skett på lite varierande grunder, antingen för grovt narkotikabrott eller för kombinationen narkotikabrott av normalgraden och grovt vapenbrott. Åklagare Sofia Corin är tystlåten om alla detaljer i målet så länge polisutredningen pågår ringa narkotikabrott. Tingsrätten dömde HK för narkotikabrott av normalgraden enligt 1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen (1968:64). Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter. Enligt tingsrätten skulle gärningen, främst med hänsyn till mängden kokain, bedömas som narkotikabrott av normalgraden

Tonåringen greps misstänkt för ringa narkotika brott, eget bruk, samt narkotikabrott innehav av normalgraden. Björn Öberg, presstalesperson på polisen, säger att polisen i nuläget inte kan. Man kan begå narkotikabrott genom att inneha, bruka och köpa narkotika eller sälja narkotika, framställa narkotika eller på annat sätt att ta befattning med narkotika. Brottet indelas i brott av normalgraden, grovt eller ringa brott. Att inneha, bruka och köpa narkotika är rätt klart. Någon har narkotika på sig eller i hemmet eller i något [ Kortanalysen Lagförda återfall efter ändrad praxis i narkotikamål visar att antalet personer som lagförts för grovt narkotikabrott minskade med cirka 39 procent, från i genomsnitt 500 per år före praxisändringen, till omkring 300 efter ändringen. För personer som dömts för narkotikabrott av normalgraden var antalet relativt oförändrat under samma period Han ska således dömas för narkotikabrott av normalgraden. Det finns anledning att se något allvarligare på M.T:s hantering av narkotika enligt åtalspunkt 1 än på M.W:s hantering. Detta gäller inte minst med hänsyn till att hon, såsom påstås i gärningsbeskrivningens tredje stycke, faktiskt överlåtit en del av de Oxycontin-tabletter som avses i första stycket Organiserad narkotikahandel som omsätter kilovis med tunga droger och hundratusentals kronor ska inte betraktas som synnerligen grovt narkotikabrott. Det slår Högsta domstolen fast i en dom som nu kritiseras för att gå emot lagstiftarens intentioner om strängare på följder för grövre narkotikabrott. Nyligen gick HD emot lägre instanser i ett fall där tre personer handlat i parti.

Straffsatser Ringa brott Grovt brott - Narkotikabrott

 1. Narkotikabrott av normalgraden med ett så högt straffvärde är ett brott av sådan art att det krävs alldeles särskilda skäl för att påföljden ska bli en annan än fängelse. Det som talar mot en fängelsepåföljd och för en skyddstillsyn är att D.A. själv tagit tag i sin missbruksproblematik och inlett behandling mot det och att ett fängelsestraff skulle kunna spoliera denna.
 2. Drygt 3 300 personer lagfördes för narkotikabrott av normalgraden. Den vanligaste påföljden för detta brott var fängelse följt av åtalsunderlåtelse. Den genomsnittliga utdömda strafftiden för narkotikabrott av normalgraden var år 2007 sju månader. För grovt narkotikabrott döms man nästan undantagslöst till fängelse
 3. dre mån
 4. Hon dömdes för narkotikabrott av normalgraden till fängelse i ett år av Högsta domstolen. [20] Slovakisk man som smugglat 21 620 Rohypnoltabletter, innehållande det narkotiska preparatet flunitrazepam, har dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i två år och utvisning efter avtjänat straff
 5. , mefedron och ecstasy finns en presumtion för att brottet ska bedömas vara av normalgraden. Därefter har Högsta domstolen slagit fast att gränsdragningen bör göras på motsvarand

Straffskalor vid narkotikabrott Vilken straffskala

Frågor och Svar: Var går gränsen? Grovt narkotikabrott

Narkotikabrott av normalgraden ger i praktiken inte lägre straff än ringa narkotikabrott förutom under mycket speciella omständigheter. Grovt narkotikabrott: fängelse i lägst två år och högst sju år Design your everyday with metal prints you'll love Vad är straffet för ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden? 6 februari, 2019. Joel Apitzsch. Narkotikabrott. Om man döms för ringa narkotikabrott kan man dömas till allt från böter upp till fängelse i sex (6) månader - De är misstänkta för narkotikabrott, av normalgraden, säger Timmy Jeppsson, inre befäl vid polisen i Malmö. Polisens helikopter var på plats. Bild: Patrick Persso

Kan flera ringa narkotikabrott åtalas som narkotikabrott

Stefan Tjock-Steffe Eriksson, 52, har åkt fast för narkotikabrott. Han åtalas nu både för innehav av kokain och för att kört med narkotika i blodet. Eriksson, känd som tidigare Den andel som återfallit i ett nytt lagfört narkotikabrott av minst normalgraden var cirka 20 procent mindre bland dem som lagförts för narkotikabrott (av minst normalgraden) efter praxisändringen, jämfört med dem som lagfördes före praxisändringen

SERIGÖS: Kids - don't buy drugs from strangers

Cannabis Odling Innehav Straffsats Narkotikabrott

 1. Narkotikabrott enligt 1 § Den som olovligen förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk eller bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan.
 2. aliseras
 3. Narkotikabrott, m.m. Mot. 1989/90. Ju617-618. Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. En oacceptabel narkotikautveckling 3. Sverige - en narkotikamarknad 3. En studie i inkompetens 4. En ny narkotikapolitik 5. Narkotikamissbruket skadar hela samhället 5. Skärp narkotikastrafflagen 6
 4. Flera personer i Örebro åtalas nu för narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska personerna ha hanterat nästan 20 kg cannabis. Det finns även kopplingar till misstänkt grov.
 5. Vi gör bedömningen att straffskalorna för narkotikabrott och narkotikasmuggling av normalgraden och de ringa formerna av dessa brott inte bör ändras. Vi gör däremot bedömningen att det finns skäl att dela upp straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling
 6. Strax innan 23:30 under onsdagen greps två män misstänkta för stöld och narkotikabrott av normalgraden i Katrineholm

Paret, en man och en kvinna misstänks för narkotikabrott av normalgraden, enligt vakthavande befäl Peter Ström. Gripandet skedde vid 20.45 på lördagskvällen narkotikabrott. I uppsatsen kommer jag bl a att utreda var gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden går. En viktig fråga i sammanhanget är också om alla former av narkotikabrott kan sägas utgöra artbrott, och hur detta i så fall går ihop med den allmänt vedertagna praxise Den åtalade mannen förnekade brott beträffande de fyra åtalspunkterna avseende narkotikabrott av normalgraden. Mannen erkände det åtalade fallet av ringa narkotikabrott. Tingsrätten har nu frikänt mannen från samtliga fyra fall av narkotikabrott av normalgraden och dömt mannen endast för ett fall av ringa narkotikabrott i enlighet med mannens erkännande Sexualbrott är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja eller när den som utsätts är under 15 år. Sexualbrott omfattar bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och koppleri

Straffet för ringa narkotikabrott - Narkotikabrott - Lawlin

 1. alvårdare som dömts för narkotikabrott och dopningsbrott. NJA 1981 s. 1057: L beslutar i samråd med ett par kamrater att i överlåtelsesyfte köpa ett parti narkotika av G som han tidigare förhandlat med. G:s uppsåt var emellertid från början att bedra L och vid köpet..
 2. Det finns en straffskala var för ringa narkotikabrott (böter eller fängelse i upp till och med 6 månader), narkotikabrott av normalgraden (fängelse i lägst 14 [] Läs mer. Välkommen att följa Södertörns tingsrätts domarblogg
 3. bedömas som narkotikabrott av normalgraden. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida Svarsskrivelse 5 (6) Rättsa vdelningen Dnr ÅM 2016/8223 Påföljdsfrågan Jag ansluter mig till hovrättens bedömning i denna del och anser att påföljden bör bestämmas till villkorlig dom och dagsböter

Anlita en riktigt bra advokat Narkotikabrott

Fyra män har gripits i centrala Luleå i en narkotikaräd. Männen är i 25- till 30 årsåldern och misstänks för grovt narkotikabrott, alternativt narkotikabrott av normalgraden En 52-årig man häktades på fredagen vid Luleå tingsrätt misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Mannen har vid ett flertal tillfällen tidigare dömts till fängelse för grova. En yngre kille hade en mindre mängd narkotika på sig och misstänks nu för narkotikabrott av normalgraden, sade Timmy Jeppsson, inre befäl vid Malmöpolisen vid 02-tiden - Man hittade en större mängd narkotika i bostaden, grovt narkotikabrott är när det är över normalgraden, säger Tina Nilsen, polisens krimjour i Halland. Anhölls under kvällen. En jouråklagare beslutade därefter att frihetsberöva de båda männen, misstänkta för grovt narkotikabrott

Narkotikabrott - Brottsförebyggande råde

 1. De två som häktades idag, en 29-årig kvinna och en 26-årig man, anklagas för ett annat fall av grovt narkotikabrott och ett fall av narkotikabrott av normalgraden. Narkotikabrottet ska ha ägt rum i anslutning till att mannen och kvinnan greps av polis den 24 maj. Misstankarna om grovt narkotikabrott tillkom igår, måndag 26 maj
 2. Tingsrätten fann honom skyldig till grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och narkotikabrott av normalgraden. Ärendet har utretts av polisen i region Stockholm och deras sektion mot.
 3. 01 april 02:03, Narkotikabrott, Luleå Narkotikatillslag fyra gripna Efter en lyckad spaningsinsats har Polisen i Norrbotten/ Luleå under tisdags kvällen, i centrala Luleå gripit fyra män i 25-30 årsåldern, som misstänkta för grovt narkotikabrott alternativt narkotikabrott av normalgraden. Polisen har tagit en.
 4. Männen som befann sig i lägenheten misstänks för grovt narkotikabrott medan mannen som lämnade lägenheten är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. De anhållna männen ska under dagen förhöras med försvarare. Därefter ska åklagare fatta beslut om de ska vara fortsatt frihetsberövade. Mängd för grovt narkotikabrott
 5. Mannen misstänks nu för narkotikabrott av normalgraden. Kunden i domkyrkoparken, en kvinna, misstänks för ringa narkotikabrott. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Åke Alvin
 6. Denna uppsats syftar till att belysa brotten eget bruk av narkotika samt innehav för eget bruk av narkotika. Detta leder i praktiken till att det blir den lindrigaste formen av narkotikabrott, ringa narkotikabrott, som belyses. För att lägga en grund till hela arbetet inleds det med en genomgång av den defensiva och den offensiva straffrättsmodellen

Narkotikabrott i Sverige - Wikipedi

För brott av normalgraden är straffet upp till tre års fängelse. Enligt 3 § samma lag är straffvärdet för grovt brott mellan två och tio års fängelse. Att mängden kat som går under grovt narkotikabrott är så pass hög innebär att polisen har svaga befogenheter fram till den höga gränsen kan misstänkas Misstankarna om narkotikabrott mot samtliga tre kvarstår. Den exakta mängden och vilket slag av narkotika ska en pågående analys berätta men åklagaren medger att det inte rör sig av några små mängder, att den håller sig inom ramen för narkotikabrott av normalgraden Åtalet omfattar ett fall av narkotikabrott av normalgraden, samt ett ringa narkotikabrott. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Fredrik Nygren. Ämnen du kan följa. Norrköpings kommun Den misstänkte mannen erkänner vapenbrott av normalgraden och narkotikabrott av normalgraden men förnekar anklagelserna om grova brott samt stöld. Stöldgodset som fanns i bilen tros härröra från ett inbrott i Töcksfors skola - De är anhållna för narkotikabrott av normalgraden. Det finns risk för att de förstör utredningen och därför säger jag så lite som möjligt, säger hon

Vilket straff får man för narkotikabrott av normalgraden

grovt narkotikabrott (prop. 1969:13 och 1972:67) samt grovt narkotikabrott och narkotika-brott av normalgraden (prop. 1980/81:76). Överlåtelse av narkotika var med andra ord det som var i straffrättsligt fokus. Ett skifte av fokus under 80-talet I början av 80-talet förändrades rättsväsendets attityd till hanteringen av mindre mängder nar Vapenbrott är en sammanfattande beteckning på ägande eller innehav av vapen utan tillstånd.. Enligt svensk lag är det straffbart enligt 9 kap 1 § vapenlagen att inneha skjutvapen utan tillstånd eller överlåta eller låna ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet. [1]Påföljden för vapenbrott är fängelse i högst tre år. [2 Nu dömer Stockholms tingsrätt 33-åringen för grovt narkotikabrott samt narkotikabrott av normalgraden. Via mannens telefon kunde polisen också spåra flera män som köpt droger av honom

Greps med terrormisstänkts pass - här är mannensNyheter för april månad 200934-årig man häktas för grov våldtäkt | SVT NyheterÅtalad vill inte kännas vid vapen | Smålands-DagbladNazist begärs häktad för grovt vapenbrott | Aftonbladet

På måndagen begärdes kvartetten häktad vid Gotlands tingsrätt, däremot endast misstänkta för narkotikabrott av normalgraden. - Vi tycker fortsatt att omfattningen av narkotika gör brottet till grovt. Men vi får se hur det artar sig, utredningen är ännu in sin linda, säger Johan Häglund Vad är straffet för ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden? Vad krävs för att dömas för narkotikabrott? Vad krävs för att bli häktad? Var går gränsen för ringa narkotikabrott vad gäller hasch? TELEFONRÅDGIVNING. Advokatfirman Guide har i alla år erbjudit våra kunder gratis telefonrådgivning Normalgraden för narkotikabrott innebär fängelse i mellan sex månader och tre år. För grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling blir straffet fängelse i lägst två och högst sju år

 • Georgia o'keeffe paintings.
 • Rabatt esprit.
 • Bekämpa flugor.
 • Esny göteborg mäklare.
 • U boot klassen usa.
 • Fgl varberg.
 • Aquarium in rostock.
 • Skyddat boende stockholm.
 • Görs det kopplingar till världskrigens tid idag.
 • Npa plast.
 • Ergotherapie ausbildung schulgeldfrei nrw.
 • Vad innebar romfördraget 1957.
 • Bridget jones diary watch online.
 • Watch despicable me 3.
 • Hugo boss the scent for her kicks.
 • Väder österrike sommar.
 • Ericsson restaurang lindholmen.
 • Höga kustenleden blogg.
 • Jane stoddard williams.
 • Lustige sprüche chihuahua.
 • Utöka c partition windows 7.
 • Ppm to mg/l.
 • Servitol prostata.
 • Backstreets boy.
 • Scandic borlänge julbord.
 • Golvtegel utomhus.
 • Frankfurt essen bornheim.
 • Polster und pohl busreisen 2018.
 • Hbtq rättigheter i världen.
 • Veslefrikk med fela film.
 • Kalender 2016 december.
 • Göra egna hängande ljuslyktor.
 • Leo vandaag.
 • Vita fläckar på laminatbänkskiva.
 • Gantt chart extension excel.
 • Renault zoe batteriemiete.
 • Bonde söker fru vad hände sen flashback.
 • Vikinga smycken silversmide.
 • Venlafaxin risker.
 • President myanmar.
 • Öchslefest pforzheim 2017 bilder.