Home

Vikaresäl utbredning

1.4 C Utbredning av vikaresäl - Miljömål & direktiv - Vårt ..

Vikare - Livet i Have

 1. st 600 000 gråsälar i världen år 2016. Historiskt har Östersjöns gråsälar varit viktiga för kustbefolkningen
 2. Sälstammens utbredning Motion 1999/2000:MJ910 av Åke Sandström och Birgitta Sellén (c) av Åke Sandström och Birgitta Sellén (c) Med stor samstämmighet i uppgifter från fiskare längs den svenska och finska kusten längs Bottenviken samt Finska viken och Rigabukten har vi nu en mycket stor sälstam
 3. skande havsis och snötäcke är dock ett stort hot mot isbjörnen
 4. skade i början a
 5. dre i norra Östersjön och betydligt större i södra Östersjön
 6. Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. Sammanfattning. Havs- och vattenmyndigheten har gjort en statusbedömning av tillståndet i de svenska havsområdena, det vill säga en bedömning av om vi nått god miljöstatus i svenska havsområden
 7. ska i framtiden. Beroende på den låg

Vikaresäl; Knubbsälen (Phoca vitulina) är en av de tre sälarter som finns i Sverige. Den är vanligast på väst och från Berings sund till Kalifornien och de japanska öarna. Med denna utbredning är knubbsälen en av de mest utbredda av alla sälarter. Den är rent marin, men i Kanada har den rapporterats gå in i floder och. Beståndet har ökat sin utbredning och finns i begränsat antal vid södra och östra Öland. Vikaresäl Under år med relativt intakt is har en liknande andel av sälarna befunnit sig på isen, där revirhävdande vuxna djur håller yngre sälar borta Många växt- och djurarter riskerar att försvinna på grund av att arternas livsmiljö förändras bland annat på grund av skogsbruk, jordbruk och fiske. Dessa arter kallas rödlistade arter och sätts upp på den så kallade rödlistan som ArtDatabanken tar fram i samarbete med Naturvårdsverket. Av Sveriges 48 000 arter har 4 127 klassats rödlistade Det är rekordlite is i Bottniska viken, bara ungefär en femtedel av hur det brukar se ut ett normalår. Det kan ställa till det för sälen, rapporterar P4 Västerbotten. Under de 120 år som mätningarna av isens utbredning pågått har det aldrig varit så lite is som i år, enligt SMHI. Lena Bergström, forskare vid Sveriges [ isens utbredning och kvalitet kommer att påverka vikaren på flera sätt. När de uppbrutna och sammanfrusna packisfälten bildas i januari kommer de vuxna vikaresälarna in i dessa områ- den och Vikaresäl 2010 antal tusen räknade sälar 25 POPULATIONSUTVECKLING 6 3 9 tre sälarte

Sakrapport vikaresäl i Bottniska viken Flyginventeringarna avseende vikaresälens utbredning och populationsutveckling utfördes under perioden 20:de till 23:e April 2003. Vi följde tidigare års metodik där vi flög nord-sydliga transekter över vårisen med ett fixt avstånd om 7,5 min Ostlig bredd undersökningstypen Gråsäl patologi, Vikaresäl patologi, Knubbsäl patologi. Förändringar över tiden i beståndens tillväxt och utbredning, lokalt och regionalt, kan också indikera förändringar i sälarnas näringsunderlag, både kvantitativt och kvalitativt. Hotbilderna ä

Den varierande livsmiljön vid kusten och i havet skapar förutsättningar för höga naturvärden. I Skagerraks salta vatten är artrikedomen större än i Östersjöns bräckta vatten. Ekosystemen är beroende av faktorer som salthalt, vattentemperatur och strömmar. Ekosystemtjänster är ett försök att beskriva ekosystemen ur människans perspektiv och tydliggör vårt beroende av. Bandsälen lever i norra Stilla havet upp mot Berings sund, medan grönlandssälen och blåssälen, eller klappmytsen som den också kallas, finns i norra Atlanten. I den västra delen av Atlanten sammanfaller gråsälens, knubbsälens och grönlandssälens utbredning med den kalla Labradorströmmen

Vikarsäl - Arter - Havs- och vattenmyndighete

Fler nyheter om Knubbsäl,gråsäl,vikare,vikaresäl,klimatförändring,sälpopulationer,sälhälsa, Rapporter. Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskadorna i fisket (Havs- och vattenmyndigheten) Samtliga tre sälarter visar på en tydlig ökning av populationerna Vikariat är en tidsbegränsad anställning. En av tio medlemmar fick stöd och personlig hjälp av sin sektion under ett halvår Vikaresälen ses i allt större antal runt St Fjäderägg. Från att ha varit en ovanlig syn i början av 1980-talet kan man nu se upp till hundra sälar eller fler. Bäst chans att se dem har man. 1.4 - Livsmiljöns utbredning Utbredning av livsmiljöer och livsmiljöbildande arter överensstämmer med rådande geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. Utbredningsområden som förändrats på grund av mänsklig störning är återställda till en långsiktigt hållbar nivå

Vikaresäl finns med i det så kallade art- och habitatdirektivet, bilagorna 2 och 5 till rådets direktiv (92/93/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Det innebär bland annat att Sverige måste säkerställa att jakt efter vikaresäl är förenlig med upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för arten Knubbsäl (Phoca vitulina)Knubbsälen är som art Sveriges näst största säl, men de väger bara upp till hälften av vad en gråsäl kan väga. Det finns en egen population av knubbsälar i Östersjön som blir betydligt mindre än de på västkusten På grund av skarvens utbredning och dess skador på naturen vill Centerpartiet att skyddsjakten på skarv ska utökas. De senaste åren har gråsälsstammen ökat, vilket påverkat fisket negativt. Beslutet att ändra jaktförordningen sommaren 2019, vilket gav Naturvårdsverket möjlighet att besluta om licensjakt på säl, var ett steg i rätt riktning Tidigare utbredningTidigare utbredning Jkt it i tiJakten intensivast i 9000 norr Död t 4000 5000 6000 7000 8000 Southern Baltic proper Northern Baltic proper The Bothnian Bay De södra stammarna redan kraftigt reducerade under 0 1000 2000 3000 reducerade under 1908 1913 1918 1923 1928 1933 1938 1943 1948 1953 1958 1963 18001800--talet.talet sättning och utbredning. Resultatet utgör sedan underlag för planering och kostnadsberäkning I anläggningarna påträffades brända ben från såväl vikaresäl och landlevande däggdjur (hov-/klövdjur). De brända benen från boplatsen har daterats till mellan ca 5700 oc

Utbredning av boplatser utifrån samtliga undersökningar och förundersökningar 2015-2016. Inledning Västerbottens museum genomförde i juni 2016 arkeologiska arbeten i Själevad socken i vikaresäl daterades till äldre stenålder, ca 5000-4830 f.Kr. Ytterligare fanns ben från en större sälart än vikaresäl,. Tar man vikaresäl som ett exempel, krävs för att uppnå god miljöstatus att; - Stammens storlek överstiger 10 000 djur och tillväxt trenden är % per år. och utbredning samt födotillgången. För att tillgodose detta nyttjas olika former av inventeringar Nyhet: 2016-05-23 Rekordliten havsisutbredning - varmare klimat försvårar vikaresälars fortplantning. Vattnet i Bottenhavet försämras av övergödningen i Östersjön okänd utbredning. Förundersökningen gjordes mellan den 8 och 12 maj 2017 av Maria Björck och Bo Ulfhielm. Under en dag deltog museets kulturmiljöpedagog, Richard Schill. Kostnadsansvarig var Verkebro Hus & Snickerier AB. Maria Björck visade platsen och berättade om undersökningsresultatet på Arkeologidagen den 27 augusti 2017 Sveriges kust- och havsvatten blir allt varmare. Uppvärmningstakten är mer än dubbelt så snabb jämfört med den globala uppvärmningen av världshaven. Vissa marina arter har redan börjat ändra sin utbredning och förökning på grund av klimatförändringarna. Även mängden nederbörd har ökat i den grad som klimatmodellerna förutspår

Video:

• För låg reproduktion av Vikaresäl • Goda bestånd av abborre, siklöja och strömming • God syresättning i Bottenviken och begränsade övervattensvegetationen ökat i täthet och utbredning. • Östersjömussla, har minskat i täthet, medan kortlivad Fisket i havet hotas av sälens och skarvens utbredning Havs o Vattens myndighetsutövning försvårar fisket och vikaresäl (ca 25.000) som en normaldag äter ca 120 ton fisk. Sälproblematiken GRÅSÄLSHANNE PÅ CA 200 KG Junkön 13 augusti 2019, hörntänder som ett lejon •Vikaresäl •Knubbsäl •Tumlare •Mink •Utter •Div. delfiner och andra valar Fåglar • Skarvar • Storskarv • Mellanskarv • Toparv • Grisslor • Måsar utbredning Illustration: J. Lundin. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k Knubbsäl Skagerrak -Kattegatt Knubbsäl - antal Jakt 1988 200

Vikaresäl. Strandvial. Silvertärnorna kommer åter från Antarktis i mitten av maj och landar på isen utanför Sandskär. Klapperögontröst. Större strandpipare. Fiskarstugor vid Kumpula, det gamla fiskeläget vid båthamnen Norrland är den nordligaste och till ytan största av Sveriges tre landsdelar och definieras traditionellt av nio landskap: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. [1] Norrland har en landarea på 242 735 km² [2], vilket utgör 59,6 procent av Sveriges yta.Den fastboende befolkningen uppgår till 1 185 132 invånare. Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS 2014:XX REMISSVERSION Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter Utbredningen av områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken förväntas minska, tamfår, älg, svin, brunbjörn, hund, vikaresäl, bäver, storskrake, knipa, gräsand, sångsvan, gädda och abborre. En särställning intar det stora antalet keramikskärvor, som visar att boplatserna hört till den gropkeramiska kulturen I Fattenborg finns flera stora boplatsvallar (hyddbottnar). Arkeologiska undersökningar har gjorts i området under 1990-talet. Förutom skörbränd sten, d v s eldpåverkad sten, har brända ben, rödockra, stenmaterial i kvarts, kvartsit, flinta och skiffer hittats. De brända benen är från vikaresäl, fisk och småvilt

30.000 st havsöring 1+ (Forsmo) sätts i älven. Vikaresäl utanför Vadbäcken. Kräftfiske i älven: 17 burar gav 213 kräftor, snitt 12 per bur. Mink nr 166 tas. Botniabanan börjar med brobygge över älven. Utter vid Kubadamm. Skrivelser om Kubadamm till alla tänkbara myndigheter. 2003 >30000 havsöring sätts i 2 omgångar i älven. Gråsäl och vikaresäl är de sälarter som förekommer i Bottenviken. Under historisk tid har jakt på vikaresäl skett under vårvintern och hösten, och jakt på gråsäl har framförallt bedrivits under vårvintern. Jakten under vårvintern skedde på drivisen och gav i regel kvantitativt den största avkastningen

vikaresäl, bäver och hare (Östlund, Palmbo & Jonsson 2007). visar boplatser och andra fornlämningar med osäker utbredning bör därmed ses mer som indikationer på ett fornlämningsområde än för en exakt markerad utbredning på kartan SÃ¥ mÃ¥r havet 2010 (PDF) - Havet.n Stammens utbredning var från Överkalix, Finland och nordvästra Ryssland. I Sverige finns tre kamkeramiska boplatser älg, gädda, siklöja, braxen, gås, havsörn, vikaresäl, grönlandssäl och knubbsäl. De slutsatser vi kan dra är följande. Människorna som levde här var bofasta. Gravsättningarna och. visar fyndens utbredning och den möjliga strandlinjen. Figur 21. Storrutornas utbredning, där de olika storrutornas identitet är markerad. Med på bilden finns även den gamla vägen och det eldpåverkade blocket. Fig 22. Det centrala området, 250 m², med alla grävda rutor och en förenklad spridningskarta över keramik 2016-02-29 Samråd om havsplaneringens inriktning och avgränsning av miljöbedömning, avseende Projektering av en Kärnkraftsreaktor på Hanhikivi udde i Pyhäjoki kommun. Diarienummer 3779-14. Sammanfattning Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens synpunkter på förslaget till inriktningsdokumentet för havsplaneringen har fokus på den planerade havsplanen för Bottniska viken

HavsUtsikt VÅRA HAVSOMRÅDEN 2/2007 DEL 1. Bottniska viken - ett. hav av sötvatten. Foto: Olle Backman/Norrlandia. Höga Kusten i Bottenhavet uppvisar dramatiska bergsformationer.I området har landhöjningen varit som störst, och på bergens toppar ses fortfarand Myskoxarna ökar i antal och har nu blivit så många att 15 djur ska skjutas för att förhindra fortsatt utbredning och konflikter med människor. Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på grå-, knubb- och vikaresäl. Totalt får 600 gråsälar, 400 knubbsälar och 130 vikare fällas

Vikare (Pusa hispida), även kallad ringsäl, är en säl som förekommer cirkumpolärt, främst i Norra Ishavet där den är den största sälpopulationen. 73 relationer Vikaresäl, hornsimpa, tånglake och olika kräftdjur är levande minnen av denna historia av miljöer i förändring. De representerar istidsarter, marina och färskvattensarter som vandrade in i Östersjön under olika perioder, stängdes in när förhållandena ändrades igen och som sedan dess har lyckats anpassa sig till den nya brackvattensvärlden i Östersjön

Säl - Miljöövervakning - Vårt miljöarbete - Havs- och

 1. nen av denna historia av miljöer i förändring. De representerar istidsarter, marina och färskvattensarter som vandrade in i Östersjön under olika perioder, stängdes in när förhållandena ändrades igen och som sedan dess har lyckats anpassa sig till de nya brackvattensvärlden i Östersjön
 2. skar istäcket på vintrarna, vilket kan ha inverkan på bestånden av gråsäl och vikaresäl. Förändringar i vattentemperaturer och i salthalter påverkar framför allt artsammansättningen av växtplankton och det finns risk att giftproducerande arter blir vanligare om temperatur och nederbörd ökar
 3. Rapporter & artiklar. Lundström, K., Bergenius, M., Aho, T. & Lunneryd, S. G. 2014. Födoval hos vikaresäl i Bottenviken: Rapport från den svenska forskningsjakten 2007-2009. Aqua reports 2014 S. 2001. Konflikten mellan ålfisket och knubbsälen - skadornas utbredning och eventuella lösningar på problemet. Fauna och Flora. 96(4.
 4. vikaresäl. Vikaresä hal r kunna fångat s med nät under hösten, men har även jagats på is. De äldsta skriftliga källorna som rör bottnis säljaktk 1500-talet, sälskattes - längder, visar att ma n i dåvarande Västerbotte nästan n uteslutande ägnad sie g åt sälfiske, dvs. sälfångs met d nät
 5. Dokumentation av viltförvaltarkonferensen 3-
 6. PDF | A tax register (Gustav Vasa's jordebok), from 1543, shows that there were 148 tax units or farms in Lövånger parish at the time. This paper... | Find, read and cite all the research you.

Inledande bedömningen i havsmiljöförvaltningen - Miljömål

Norrland är den nordligaste och till ytan största av Sveriges tre landsdelar och definieras traditionellt av nio landskap: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland.Norrland har en landarea på 242 735 km², vilket utgör 59,6 procent av Sveriges yta. Den fastboende befolkningen uppgår till 1 185 132 invånare (2019. Från det förhistoriska och medeltida Visby. I-II Nihlén, John Fornvännen 20, 105-128, 241-265 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1925_105 Ingår i. Sälarna, både gråsäl och vikaresäl, utgöra ännu en intressant och långt ifrån ovanlig kvarleva av gamla tiders rika fauna omkring våra kuster. Nästan ända in i vår tid har säljakten på sina håll utgjort ett av skärgårdsbornas viktigaste näringsfång. ningar, som skrevs av den svenske naturforskaren T

Vikaresäl - Säldju

 1. PDF | On Jan 1, 2016, Ola Lindgren and others published När hålet är målet: Förhistoriska hålstenar i Västernorrlands och Västerbottens län | Find, read and cite all the research you need.
 2. 1 Arkeologiska undersökningar av den förromerska boplatsen i Gene, Raä 59:1 i Själevads socken, Ångermanland av Anna-Karin Lindqvist & Per H. Ramqvis
 3. utbredning, under det att undre delen är. tämligen rund. Utom ögontaggen. förekommer normalt blott mellantaggen, varemot den övre och bakre kanten av. skoveln är utdragen i oregelbundna. än längre, än kortare, till antal. växlande spetsar. Sällan förekommer. is-tagg, men däremot är ofta den. nedersta på bakre kanten av skovel
 4. Till Statsrådet och chefen för Miljödepartementet Genom beslut vid regeringssammanträde den 11 juli 2002 bemyn- digade regeringen statsrådet Kjell Larsson att tillsätta en
 5. Endast 11 benfragment av de drygt 12 000 identifierade benfragmenten utgörs av säl (vikaresäl). Luleå Gammelstad. I princip så har näst intill varje del av det gamla köpstadsområdet anno 1649 och stadsområdets utbredning år 1817 besökts av antikvarier under årtiondenas lopp
 6. Visual Field Tests Synfält Skotom Synstörningar Syntester Telescopes Grön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning.Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning.
 7. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigatio

4. Samråd om ny översiktsplan för Uppsala kommu I princip så har näst intill varje del av det gamla köpstadsområdet anno 1649 och stadsområdets utbredning år 1817 besökts av antikvarier under årtiondenas lopp.<br /><br />Därmed inte sagt att vi nödvändigtvis fångat all kunskap om platsen då de flesta undersökningarna varit exploateringsundersökningar vilket betyder i klartext att vi inte fått bestämma själva var insatserna.

Motion 2019/20:3197 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller Vikaresäl: Inventeringar av vikaresäl utförs vid pälsbytet under slutet av april då de ligger uppe på isarna i Bottniska viken. Metoden är att flyga jämnt fördelade nord-sydliga transekter över isen med en täthet så att minst 10 procent av isytan blir täckt Förutsättningar: * bildens bredd = 1000 pixlar * bildens höjd = 1000 pixlar * minE = 670000 * minN = 6500000 * skala 1:5000 * skärmupplösning 96 dpi Först beräknas bildupplösning: bildupplösning = 5000 * 0.0254 / 96 m/p = 1.323 m/p Sedan beräknas bildens geografiska utbredning: maxE = 670000 + 1000 * 1.323 = 671323 maxN = 6500000 + 1000 * 1.323 = 6501323 Därmed finns alla parametrar. 1 1(18) Beskrivning av delprogram Toppkonsumenter 1. Beskrivning av delprogrammet, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskriv..

Åtgärdsprogram för smällvedel 2009-2012 (Astragalus penduliflorus) rapport 5948 • mars 2009 Åtgärdsprogram för smällvedel 2009-2012 (Astragalus penduliflorus) Hotkategori: starkt hotad (EN) Programmet har upprättats av Stefan Grundström, Stigsjö GeoBio NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: [email protected] Postadress: CM. Arkeologikonsult undersökte boplatsen Valhalla 1996 (RAÄ 66, Ockelbo sn). De tolkade lokalen som en strandbunden lägerplats, som utnyttjats säsongsmässigt i samband med vårjakt av vikaresäl, där även redskapstillverkning skett (Apel m.fl. 1996). Gårdsjösundet, Åsen och Vittersjö har tolkats som boplatsområden snarare än boplatser No category http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-980646-1-2.pdf advertisemen No category Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräknin SQLite format 3 @ 8 'GPKG -) 9^1U' } 1 } R> # SWEREF99 TMEPSG PROJCS[SWEREF99 TM,GEOGCS[SWEREF99,DATUM[SWEREF99,SPHEROID[GRS 1980,6378137,298.257222101.

 • Kamp och flykt reaktion.
 • Fälla björk årstid.
 • Jordskalv skåne.
 • Nightcrawler stream movie4k.
 • Stopp i golvbrunn dusch.
 • Caroline seger.
 • P4 trafik uppsala.
 • Dromen over vader betekenis.
 • Kronofogden skuldsanering.
 • Nya regler god man 2017.
 • Großarl lebensmittelgeschäfte.
 • Karlsborgs fästning historia.
 • Litteracitet i förskolan.
 • Randiga kostymbyxor dam.
 • Tim berners lee alice berners lee.
 • Prosopagnosi.
 • Vanligaste förrätten.
 • Rämna.
 • Christina gyllenhammar cancer.
 • Sture allén.
 • Mcdonalds kyckling leverantör.
 • Ozone bar hong kong price list.
 • Okända djup dokumentär.
 • Relationstest frågor.
 • Karbunkel symptom.
 • Hakan calhanoglu milan.
 • Drakar bilder.
 • Johan forssell sociologi.
 • Wolverhampton fotboll.
 • Mårdhund päls.
 • Lastbil styling.
 • Olle wadström sluta älta och grubbla.
 • Superfly aachen adresse.
 • Vad är en ph meter.
 • Usa landslag fotboll damer.
 • Utbildning brandman distans.
 • Lätta kryss prenumeration.
 • Barndiabetesfonden swish.
 • Ny apple watch.
 • En tätas egenskap.
 • Kanadische männer kennenlernen.