Home

Tystnadsplikt kurator skola

Elevhälsan - Sekretess mellan lärare och skolkurato

 1. dre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande
 2. När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet? Vi har ju en utökad sekretess som ska ge eleverna ett större förtroende för oss. Skolsköterskorna tillhör ju dessutom en annan verksamhetsgren och hen är ju med i elevhälsoteamet. Ska jag ha ett godkännande från eleven att få prata med rektor, lärare, fritidspedagog, skolsköterska.
 3. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det får inte skolsjuksköterskan eller kuratorn göra, om inte barnets vårdnadshavare ger sin tillåtelse

Tystnadsplikt och sekretess All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare. Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden Kuratorn har en starkare tystnadsplikt än vad en lärare har. Men då lärare och kuratorn anses arbeta inom samma verksamhetsgren, finns det ingen sekretess mellan dem två . Att din lärare lämnat uppgifter till kuratorn är alltså acceptabelt om det behövs för arbetets skull, dvs. efter etiskt övervägande Ingen ska behöva må dåligt i skolan. Det finns många saker som kan göras för att du ska trivas i skolan. Det kan handla om att ha roligare på lektionerna, få vänner eller bli mindre stressad. Du kan till exempel kontakta elevhälsan eller en ungdomsmottagning för att få stöd och hjälp om du behöver det Det skulle kännas tryggt att veta att man kan gå dit utan att vara alltför nervös. Hej! Tack för din fråga. Om det skulle vara så att kuratorn efter ett eller flera samtal med dig anser att du behöver få mer hjälp än vad hen kan ge så behöver kuratorn bryta sin tystnadsplikt och berätta det för dina föräldrar Tystnadsplikt! Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras eleven alltid. Kontakt med din skolas skolkurator tas via skolan eller genom att ringa kundcenter, 0920-45 30 00..

Som kurator har jag tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig - om vi inte kommer överens om något annat. Det är dock viktigt att veta att även om jag lyder under tystnadsplikt så har jag - precis som alla andra som arbetar inom skolan - en anmälningsskyldighet På skolan arbetar Katarina Magnusson som kurator . Telefon 016-710 97 35. Kontakt med skolkuratorn Du är som elev på skolan är välkommen att ta direktkontakt med kurator. Du kan komma förbi kuratorns rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är också välkomna att ta kontakt. Tystnadsplikt Kurator har tystnadsplikt och lyder under sekretess. Kurator Lyssna. En skolkurators uppgift är att stödja dig som går i skolan och stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt sorgen och skolväsendet skulle analyseras samt, om det var moti-verat, sekretessregler för de olika verksamheterna föreslås som var så likartade som möjligt. Utredaren skulle föreslå bestämmelser om tystnadsplikt i verksamheter med enskild huvudman, dvs. enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, enskild förskoleklass sam

Hjälp vid näthat och kränkningar på nätet

Elevhälsan - Kurators sekretess mot andra i EHT- teame

Västra husby skola, Östra Ryds skola, Nyströmska skolan, Ramunderskolan, Mogata skola och Sankt Anna skola. I dessa fall hjälper kuratorn till med att få kontakt med rätt person eller myndighet. Tystnadsplikt! Skolkuratorn har sekretess - tystnadsplikt. Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn,. Kuratorn är där för att värna om elevernas perspektiv och ha eleven i fokus. Exakt vad en kurator gör ser ofta ganska olika ut på olika skolor. Men de ska alltid kunna hålla stödsamtal och är ofta skolans spindel i nätet då de sköter skolans kontakter med vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter och vårdinstanser Organisationsnivå- utvecklings- och förändringsarbete som berör skola samt arbete med att utveckla samarbetet med andra myndigheter. Tystnadsplikt Skolans kuratorer har tystnadsplikt och får inte, enligt sekretesslagen (26:1 OSL), föra vidare information om elevs personliga förhållanden om inte annat är överenskommet mellan elev och kurator Personalens tystnadsplikt. Alla som arbetar med förskole- och skolbarn är ålagda sekretess. Personal inom den skolkurativa verksamheten liksom personal inom skolhälsovården har tystnadsplikt. När det gäller upplysningar av känslig natur gäller tystnadsplikt även gentemot annan personal på skolan

ARBETSUPPGIFTER Vi söker en kurator till Grundskoleförvaltningen i Göteborg vilket innebär att du kommer att kunna arbeta på en eller flera skolor i staden. I nuläget behöver vi en kurator på Skutehagens skola i utbildningsområde 5 till hösten 2020. Du har ett genuint intresse av att arbeta i den nya Grundskoleförvaltningen Kurator. Skolkurator på Skarpnäcks skola finns i nya skolbyggnaden plan 3, Skarpnäcks skola är en f-9 skola, jag jobbar främst med elever år 6-9, med vissa undantag. Tystnadsplikt. Skolkurator jobbar under sekretess - tystnadsplikt När kuratorn är på skolan står dörren för det mesta öppen så att eleverna själva kan boka tid. Tystnadsplikt och anmälningsplikt. I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal

Kurator Astrid Lindgrens skola F-6, Södra Vi skola, Rumskulla skola Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon: 0492-76 94 76 E-post: frida.ljung@vimmerby.se Angelica Löfstedt Kurator Vimarskolan F-6, Tuna skola, Frödinge skola Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon: 0492-76 97 32 E-post: angelica.lofstedt@vimmerby.s Kurator i skolan har tystnadsplikt gentemot övrig personal. Kurator har också, liksom alla som arbetar med barn och unga, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn/ungdom far illa. Kuratorerna i Askersunds kommuns grundskolor är utbildade socionomer och har kunskap om gällande lagstiftning Alla i skolan har tystnadsplikt, men med olika styrka. Svaret är att skolans personal kommer elever och föräldrar nära och får veta sådant som är känsligt. Därför ska tystnadsplikt och sekretess gälla för många slag av uppgifter som finns i skolan som exempelvis stödbehov, sjukdomar, skyddade personuppgifter, personliga- och familjeförhållanden med mera Sekretess inom skolan. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut allmänna handlingar eller på annat sätt Alla i skolan, personal som elever, har ett socialt ansvar för skolan och för varandra men det som skiljer kuratorn från övrig personal är att kuratorn har det sociala arbetet som huvudsaklig arbetsuppgift. Ängdalas kurator heter Jenny Mauno, hon arbetar heltid och nås enklast via mail: jenny.mauno@angdalaskolor.se. Hur arbetar en kurator

Tystnadsplikt. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Det innebär att det du berättar i samtalet med kuratorn stannar där. Om andra personer eller myndigheter behöver kontaktas kommer eleven och kuratorn överens om detta. Anmälningsskyldighet. Viktigt att nämna är att alla som arbetar på skolan har upplysningsskyldighet enligt socialtjänstlagen Hos oss i Kumla består elevhälsan av skolsköterska, skolläkare, kurator, psykologer, logoped och specialpedagoger. Inom vår verksamhet finns även ett skolnärvaroteam. Vi finns till för alla elever och deras vårdnadshavare från förskoleklass till gymnasiet och vi har alla tystnadsplikt

Skolkuratorn ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling. Detta gör skolkuratorn genom att: genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris. delta i nätverk med exe. Att du trivs och mår bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom skolans elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god lärmiljö

Vad är det för sekretess som gäller för lärare och

 1. Tystnadsplikt. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till till exempel lärare eller andra myndigheter
 2. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att ett barn far illa
 3. Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp. Som skolkurator arbetar jag under sekretess och har tystnadsplikt. Det betyder att det som du pratar med mig om i förtroende inte förs vidare

Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om det som framkommer under samtalen. Däremot omfattas kuratorns arbete, precis som för all personal inom skolan, av en anmälningsplikt vilket innebär att kurator ibland måste bryta sin tystnadsplikt om oro finns för en elevs hälsa och mående kurator (Moheda, Hjortsberga) Tfn 0472-155 29 E-post . Madelene Mussi kurator (Prästängen, IM-programmen) Tfn 0472 - 154 26 E-post. Elvis Seho kurator (Hagaskolan) Tfn 0472 - 153 09 E-post. Emelie Turesson kurator (Grönkulla, Särskolan) Tfn 0472-155 21 E-post. Josefine Stark kurator (Vislanda, Skatelöv) Tfn 0472-151 62 E-pos Kuratorer är en del i skolans elevhälsoteam. Vi ser barn och ungdomar i hela deras livssituation: Individuellt, i gruppen/klassen, familjen och i samhället. Vi arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd. Alla elever på skolan har rätt att själva ta kontakt med oss

Tystnadsplikt, sekretess - anmälningsskyldighet

 1. En kurator har tystnadsplikt! för allvarligt kommer den nog att vilja berätta för dina föräldrar att skära sig är allvarligt nog för att en kurator ska tala om det. Anmäl; alvaaaa. 26 Feb 2018, 23:09. Klart det är. Men de måste inte. De kommer i vilket.
 2. Hökerums skola, Dalum skola och Blidsbergs skola. Veronica Germo Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74 Skicka e-post: veronica.germo@ulricehamn.se. Ätradalsskolan, Timmele skola och Hössna skola. Karin Björkholm, kurator Telefon: 0766-43 55 20 Skicka e-post: karin.bjorkholm@ulricehamn.se. Ellis Borg, kurator
 3. Begreppet kurator kommer från det latinska ordet cura som betyder omsorg. En skolkurator bidrar med ett psykosocialt perspektiv inom skolan och har flera olika uppgifter på olika nivåer. Det handlar vanligtvis om att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. På organisationsnivå innebär det bland annat att delta i skolans.
 4. Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Grevåkerskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt
 5. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas ut utan att du själv har godkänt det. Anmälningsplikt Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa

Jag ska jobba inom vården i sommar och har då fått hem papper på vad som gäler om sekretess och varit tvungen att skriva under dessa. Sekretessen ska också gås igenom ytterligare på en gemensam introduktionsdag. Då jag praktiserat eller jobbat som vikarie i skolan har jag däremot ALDRIG fått någon officiell information om sekretessen Som kurator har man tystnadsplikt vilket innebär att man inte får föra vidare något som klienten tar upp under samtalen. Kurator arbetar vanligtvis efter kontorstider. Många kuratorer har en socionomexamen med vidareutbildning inom socialt arbete och socialt behandlingsarbete Om det skulle vara så kommer din kurator berätta för dig att du behöver mera hjälp och då kan ni tillsammans bestämma hur informationen ska tas vidare. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn skriver ingen journal som hamnar i något system Skolans kurator bidrar med sin kompetens i skolans arbete med sex- och samlevnad, alkohol, narkotika och tobak, konflikthantering och mobbing. Det är viktigt att veta att kuratorn har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet

Fråga om sekretess mellan lärare och kurator - Sekretess

 1. Undantaget är kurator och sjuksyster som har tystnadsplikt.Har föräldrarna bett att infon inte ska spridas sprids såklart inte heller bland lärare. Eftersom du inte gick till läraren direkt utan över huvudet på hen förstår jag att läraren känner sig upprörd
 2. Corona viruset Gå till: Elevhälsans uppdrag Den centrala elevhälsan Skolsköterska Kurator Skolpsykolog Elevhälsans uppdrag Internationella Engelska Skolans elevhälsa ska arbeta för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa. Elevhälsoverksamheten har både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag och omfattar såväl de medicinska, psykologiska
 3. Skolkurator - Kuratorn ingår i skolans elevhälsa. Kuratorn på skolan ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorns arbete sk
 4. Tystnadsplikt och sekretess. Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt

Skolkurator - Um

Kurator. Jag finns till för dig som studerar på Komvux när du vill samtala, få hjälp, stöd och råd med olika problem som du kan möta i skolan, hemma eller på din fritid. Vid behov förmedlar jag kontakt med andra som kan hjälpa dig. Jag har tystnadsplikt som betyder att allt du berättar för mig stannar mellan oss Elevhälsan ska vara med och bidra till att barnet mår bra i skolan, utvecklas, lär sig och klarar av sitt skolarbete. Enligt lag ska elevhälsan stödja elevernas utveckling och hälsa så att de klarar skolan. Elevhälsan jobbar med hela skolan, med mindre grupper på skolan och med enskilda elever Kurator En kurators dagliga arbetet består till största delen av elevkontakter där samtalet är verktyget. Eleverna tar kontakt utifrån olika problem; det kan vara relationsproblematik, ensamhet, funderingar och oro kring något särskilt hos dem själva eller behov av att får hjälp vidare till någon annan instans i samhället (socialtjänst, psykiatri o dyl.) På Vuxenutbildningen finns en kurator som är till för dig som vill prata med någon. Du kan få hjälp, stöd och råd med olika problem som du kan möta i skolan, hemma eller på din fritid. En kurator har tystnadsplikt vilket betyder att allt du berättar stannar mellan dig och kuratorn, om ni inte kommer överens

Tystnadsplikt Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till t.ex lärare eller andra myndigheter Du kan vända dig till kuratorn om du har frågor du inte vet riktigt hur du ska hantera, det gäller både dig som elev och förälder. Det kan vara relationssvårigheter, mobbing, konflikter, nedstämdhet, oro, ångest, missbruk, familjesituation, kärleksbekymmer och mycket annat. Kuratorn har tystnadsplikt och kan vara ett stöd för dig Jag har tystnadsplikt och anmälningsplikt Det betyder att det du berättar för mig får jag inte föra vidare. Anmälningsskyldigheten innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd

Kan skolkuratorn berätta om ätstörningen för mina

Skolkurator på Vallby skola är Elin Segerlind, 016-710 78 72. Elin finns på Vallby skola varannan onsdag. Kontakt med skolkuratorn Du är som elev på skolan välkommen att ta direktkontakt med mig för att boka tid. Du kan komma förbi mitt rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail Kurator i skolan har tystnadsplikt gentemot övrig personal. Kurator har också, liksom alla som arbetar med barn och unga, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn/ungdom far illa. Kuratorerna i Karlskoga kommuns grundskolor är utbildade socionomer och har kunskap om gällande lagstiftning Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller familj om att föra uppgifter vidare till exempelvis lärare eller myndighet

Tystnadsplikt. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att hon/han inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen att föra uppgifterna vidare till t ex lärare eller andra myndigheter Dessutom föreslås strängare tystnadsplikt för all skolpersonal, likvärdig med t.ex. en kurators. Och man föreslår även sekretessbestämmelser som ska ge skydd för de individuppgifter som kan komma fram vid den nya anmälningsplikt (Lex Sarah) som ska gälla i skolan från 2013. Några vanliga frågor om tystnadsplikt och sekretess När en elev byter skola kan skolan som eleven lämnar behöva göra en överlämning av uppgifter till den nya skolan. Det gäller så väl vid övergång mellan skolformer som inom skolformer. Här kan du läsa om vad som gäller kring överlämning vid skolbyte Har Bris tystnadsplikt? Ja, på Bris har vi tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon annan om det du säger till oss i ett samtal. Om du vill ha ett fysiskt möte med en kurator går det bra att vända sig till kuratorn i skolan eller till ungdomsmottagningen Kurator/Socionom. Kuratorn hjälper dig om du behöver en vuxen att prata med. Du som elev får en individuell samtalskontakt med kuratorn på skolan, men vi kan även ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer om du behöver det. Kuratorn har tystnadsplikt. Det som sägs förs inte vidare

Skolkurator - Luleå kommun - Luleå kommu

Kurator. På Åsaskolan har vi en kurator; Anne-Marie Forslund. Skolkuratorns arbete syftar till att tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal finna lösningar på de svårigheter som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Skolkuratorn visar på möjligheter och hopp om förändring Kurator. Att få möjlighet att tala med någon om sin situation kan ibland vara början till en förändring. Det gäller oavsett om du har kört fast i studierna, har svårt med din ekonomi, drabbas av kris, sorg eller känner dig orolig, nedstämd eller stressad

Skolkurator Bandhagens skola

Prata med din lärare, skolsköterska, kurator, eller någon annan på din skola som du litar på. Grundskolans kuratorer. Kuratorer för de olika grundskolorna. Bergsåkers skola, Granbergsskolan. Jenny Lundgren jenny.lundgren@sundsvall.se 070-371 29 13. Hagaskolan, Hellbergsskolan. Linda Ahleniu Du är välkommen till Pernilla Lyckberg tel: 076-1003440 pernilla.lyckberg@varberg.se Kuratorn är samtalspartner (individuellt, i grupp och i familj) till elever och föräldrar samt personal. samarbetar med andra instanser som t ex BUP och socialtjänsten. delger kunskaper om samhällsservice Kuratorn har tystnadsplikt men har skyldighet att göra socialtjänsten uppmärksam, då det. Mitt namn är Malin Berg och jag arbetar som kurator på Örnsköldsviks folkhögskola. Min uppgift är att medverka till att deltagarnas skoltid blir så bra som möjligt. Jag arbetar med psykosociala frågor och det kan röra sig om hur man mår, vad man tänker och funderar över

Skolkurator - Eskilstuna kommu

10 § Den tystnadsplikt som följer av 1 §, 2 § första stycket och 3-5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 8 § tredje stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter Som en del av Elevhälsoteamet arbetar vi med emotionell utveckling samt psykosociala frågor som ska utmynna i det gemensamma målet som all personal på skolan har: att verka i skolan för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen samt utvecklas i en lärande miljö.. Ämnen som kan vara aktuella för oss kuratorer är exempelvis förebyggande av psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling.

Kurator - Nordmalings kommu

Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess. Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter. Sekretess gäller även för lärarstuderande, praktikanter, vikarier eller andra uppdragstagare som inte är anställda. Sekretess innebär förbud att avslöja en uppgift muntligt - tystnadsplikt - eller skriftligt. Hos kuratorn kan du få stöd och rådgivning när det gäller stora och små frågor kring till exempel skolan, familjen, livet eller kärleken. Jag har tystnadsplikt vilket innebär att jag inte får berätta för någon vad vi pratat om

Skolans dokument - insyn och sekretes

Däremot ska man aldrig vara ensam i det som är så svårt. Att då dela det svåra med kuratorn kan vara till stor hjälp att orka bära det. Man är inte längre ensam. Ibland tar skolarbetet mycket tid och kraft, vilket ju också är meningen Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att samtalet stannar mellan er. Det enda undantaget är om det framkommer att du som är under 18 år far illa. Då har kuratorn anmälningsplikt att kontakta socialtjänsten. Anmälningsplikten är till för att skydda dig, för att försäkra att du inte ska befinna dig i dåliga livsförhållanden En kurator har tystnadsplikt, men i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och sociala myndigheter. Kontakta din skola om du vill komma i kontakt med en skolkurator. Fick du hjälp av informationen på sidan Kurator ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer

Kurator - Elevhäls

Vi har tystnadsplikt och grundregeln är att vi inte berättar något om en patient för andra personer eller myndigheter. Det ni berättar hos oss under sekretess Tystnadsplikt. Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt. Skolsköterska Sara Nyquist 08-568 914 74. Tider skolsköterska Måndag - Torsdag 8:30-16:00 Skolläkare Anne Knaborg Tidsbokning sker via skolsköterskan. Skolhälsovården i Danderyds kommun. Kurator. Cathrine Blossby Telefon 08-568 914 7. Catherine.Blossby. Kurator. Jag heter Ebba Jag har tystnadsplikt/sekretess vilket betyder att det som sägs till mig berättar jag inte för någon annan. Om jag skulle uppfatta att något barn far illa så har jag en skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten precis som alla vuxna på skolan Skola för mänskliga rättigheter. rådgivning och samtal hos vår kurator och skolsköterska. Kurator, skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Kurator. Kuratorn kan ge dig som elev stöd för att nå målen och klara din skolgång Jag har tystnadsplikt och anmälningsplikt . Det betyder att det du berättar för mig får jag inte föra vidare. Anmälningsskyldigheten innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd. Kontak

Under din VFU kommer du i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagens up Kuratorn kan också informera om studieekonomi och samhällsservice samt sociala och familjerättsliga frågor. Kuratorn har tystnadsplikt och inga journaler förs. Kontakten är alltid frivillig. Om det framkommer att någon under 18 år far illa så har kuratorn anmälningsplikt till socialtjänsten Det kan vara saker som händer i skolan, på fritiden eller hemma. Skolans kurator har tystnadsplikt, vilket betyder kuratorn inte får föra information vidare. Tystnadsplikten gäller inte om kuratorn misstänker att en elev far illa. Mer information kommer inom kort Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta Psykolog och kurator har möjlighet att lämna ut uppgifter om elevens och dennes föräldrars personliga förhållande

 • Studium macht einsam.
 • Påverkan psykologi.
 • Wsp skellefteå kontakt.
 • Väder guatemala.
 • Boende tromsö.
 • Good action anime movie.
 • Hammarby u17.
 • Bmw m5 m performance.
 • Talstreck mac.
 • Hotell gran canaria all inclusive.
 • Apple laddningsplatta.
 • Douchebags value.
 • Skarakannibalen isakin jonsson blogg.
 • Wohnungen berlin mieten.
 • Röntgenstrahlung im alltag.
 • Ic2 reactor tutorial.
 • Skrivarkurs distans folkhögskola.
 • Aktuelle seriennummer 10er jagd.
 • Kaufkraft franc 1900.
 • Fodermajs till höns.
 • Politische situation irland heute.
 • Meshback med utdragsskena.
 • Läkarutbildning år.
 • Mackenzie foy parents.
 • Båt el.
 • Descargar halo trial.
 • Mary kay produkter säljes.
 • Bauhaus lidköping.
 • När en man är kär.
 • Blue jay svenska.
 • Matchklocka handboll.
 • Sachsenhausen museum.
 • Twinline återförsäljare.
 • Kuta & kör kristianstad.
 • Geld verdienen als produkttester.
 • Velvet touch hårborttagning.
 • Partiell ruptur supraspinatus.
 • Frank sinatra i sverige.
 • Bbc world live.
 • Cafebord aluminium.
 • Skräckväldet synonym.